Volume 4 no. 1, January - June 2013. (Publication Date: 27/06/2013)

Cover page


เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์, ณกร อินทร์พยุง และ เอกชัย สุมาลี "Siamtraffic2.0: Traffic pattern search for travel time prediction in Bangkok road network," Journal of Information Science and Technology, Vol.4, No.1 , pp.1-10.


พยุง มีสัจ, วาทินี นุ้ยเพียร และ ผุสดี บุญรอด"ระบบการค้นคืนเชิงความหมายจากข้อมูลบรรณานุกรมโดเมน Information System," Journal of Information Science and Technology, Vol.4, No.1 , pp.11-20.


รพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, จิตสราญ สีกู่กา, ศราวุฒิ สุพรรณราชและเพิ่มพล กุดจอมศรี"การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ," Journal of Information Science and Technology, Vol.4, No.1 , pp.21-26.


ธนวัฒน์ ควรรติกุล และมนัสวี แก่นอำพรพันธ์ "การใช้ประโยชน์จากมาตรฐานของแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษในการพิมพ์ข้อความภาษาไทย," Journal of Information Science and Technology, Vol.4, No.1 , pp.27-38.


สยาม เจริญเสียง และ บพิตร ช่วยคง "การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์วิชั่นสำหรับแขนหุ่นยนต์ป้อนอาหารคนพิการ," Journal of Information Science and Technology, Vol.4, No.1 , pp.39-48.


สมภพ ปฐมนพ, กฤษฎา ศรีแผ้ว และ ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ "ข้อมูลเชิงเวลากับการจำแนกประเภทผู้เป็นโรคเบาหวานในประเทศไทย," Journal of Information Science and Technology, Vol.4, No.1 , pp.49-56.


Volume 4 no. 2, JULY - DECEMBER 2013. (Publication Date: 30/12/2013)


Cover page


ภาวิดา ยะโสวงษ์ และ ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย "การจัดทำดัชนีค้นคืนภาพถ่ายดาวเทียมด้วยการจัดกลุ่มและค่าดัชนีพืชพรรณ," Journal of Information Science and Technology, Vol.4, No.2 , pp.1-8.


Chaiyawut Sookplang and Vajirasak Vanijja "EasyCare - The Management System for Chronic Heart Failure: A Case Study from Advanced Heart Failure Clinic at King Chulalongkorn Memorial Hospital ," Journal of Information Science and Technology, Vol.4, No.2 , pp.9-15.


มณีรัตน์ ชาติรังสรรค์ และ ชัชพงศ์ ตั้งมณี "ผลของแบบอักษร การหมุนเอียง และชุดอักขระ ต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์ : การศึกษาแคปท์ชาข้อความ," Journal of Information Science and Technology, Vol.4, No.2 , pp.16-23.


สัตถาภูมิ ไทยพานิช ผณินทร เสือแพร และ พยุง มีสัจ "การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ความถดถอยร่วมกับตรรกศาสตร์คลุมเครือเพื่อพยากรณ์การพ้นสภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ," Journal of Information Science and Technology, Vol.4, No.2 , pp.24-29.


Woratat Makasiranondh "Convertible Remote Inter-Networking Laboratory Design for Teaching Purposes," Journal of Information Science and Technology, Vol.4, No.2 , pp.30-34.


Boonchuay Srithammasak and Weerapan Sae-Dan "Production Scheduling for Flexible Flowshop using Genetic Algorithms," Journal of Information Science and Technology, Vol.4, No.2 , pp.35-38.


ศรีรักษ์ โสภณสกุลศักดิ์ และ ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี " ผลของการจัดแนวป้ายข้อความ ความยาวกล่องแสดงค่า และจานวนสดมภ์ ต่อระยะเวลาที่ใช้กรอกข้อมูลแล้วเสร็จ : การศึกษาแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยเครื่องมือติดตามการมองเห็น," Journal of Information Science and Technology, Vol.4, No.2 , pp.39-49.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Publication

Conferences

NCIT-2006 by KMUTT
NCIT-2008 by RSU
NCIT-2010 by KMITL
NCIT-2012 by MUT
NCIT-2013 by KMUTT
NCIT-2014 by DPU
NCIT-2015 by KMITL
NCIT-2016 by WU
NCIT-2017 by MU
NCIT-2018 by MSU

 

Manuscript Preparation Guide

The template for writing the paper is available for downloading. Length of the paper should be in between 6-12 pages of A4 size. Text should be typewritten or printed with double-spaced in 11-point of A4 white paper with margins of 1.5" for top, 1.25" for left, and 1" for bottom and right. All pages must be numbered sequentially. Here are some guidelines.

 

• Abstract length 100-200 words

• Introduction which talks about the problem and related research
• Materials and methods use for experimentation
• Results of the experiment
• Discussion and Conclusion

 

Please submit your paper in MS Word to jist@mut.ac.thAccepted papers will be reviewed by minimum 3 reviewers with "Accept" result.Volume / No. / Month: Volume 4 No 1, JAN - JUN 2013

Initial Submission Window (dd/mm/yyyy):
01/01/2013 - 30/04/2013

Submit Offline:
jist@mut.ac.th

Final Submission (dd/mm/yyyy):
15/06/2013 (Only Accepted Papers)
Volume / No. / Month: Volume 4 No 2, JUL - DEC 2013

Initial Submission Window (dd/mm/yyyy):
01/07/2013 - 30/10/2013

Submit Offline:
jist@mut.ac.th

Final Submission (dd/mm/yyyy):
15/12/2013 (Only Accepted Papers)Frequency: 2 No. Per Year