Volume 7 no. 1, January - June 2017. (Publication Date: 29/06/2017)

เจษฎา ขจรฤทธิ์, ปิยนุช ชัยพรแก้ว และ หนึ่งฤทัย เอ้งฉ้วน ,   "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในการควบคุมระบบส่องสว่างสำหรับบ้านอัจฉริยะ ", Journal of Information Science and Technology, Vol.7, No.1 , pp.1-11.

 

ปรเมษฐ์ ธันวานนท์, ชัยกร ยิ่งเสรี, วรพล พงษ์เพช็ร และ ธนภัทร ฆังคะจิตร,   "การประยุกต์ใช้โมเดลการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มเพื่อพยากรณ์แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรมวิธาน WordNet ", Journal of Information Science and Technology, Vol.7, No.1 , pp.12-21.

 

จุฑาภรณ์ เลิศไกร และ สลิล บุญพราหมณ์,   "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อแนะนำรายการอาหารนผู้สูงอายุ ", Journal of Information Science and Technology, Vol.7, No.1 , pp.22-32.

 

ลดาวัลย์ แย้มครวญ และ ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล ,   "การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้สำหรับส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ", Journal of Information Science and Technology, Vol.7, No.1 , pp.33-41.

 

ไววิทย์ พานิชอัศดร และ มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ,   "การพยากรณ์ยอดขายปลีกแก๊สรถยนต์ด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและโครงข่ายประสาทเทียม ", Journal of Information Science and Technology, Vol.7, No.1 , pp.42-49.

 

 

 

 

Volume 7 no. 2, JULY - DECEMBER 2017. (Publication Date: 28/12/2017)

นุชนาฏ บัวศรี และ ชนินทร จิตรกลาง,   "การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหลอดไฟส่องสว่างถนนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม", Journal of Information Science and Technology, Vol.7, No.2 , pp.1-9.

 

ภัทธิรา สุวรรณโค, ดร.นิศาชล จำนงศรี และ ผศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล ,   "แบบจำลองการพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ด้วยการทำเหมืองข้อมูล", Journal of Information Science and Technology, Vol.7, No.2 , pp.10-19.

 

ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ, ธนวัฒน์ กุสูงเนิน และ ธัชกร จอมอุตม์,   "การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับร้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากกลุ่มคน", Journal of Information Science and Technology, Vol.7, No.2 , pp.20-31.

 

ไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์, อมิตา มงคลปรีดาไชย และ ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ,   "ต้นแบบสถาปัตยกรรมแบบไม่รวมศูนย์โดยใช้บล็อกเชนสำหรับข้อมูลและการวิจัยด้านการแพทย์: กรณีศึกษาของเครือโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ", Journal of Information Science and Technology, Vol.7, No.2 , pp.32-43.

 

ไพโรจน์ เหลืองวงศกร, วรพล ลีลาเกียรติสกุล, สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร, พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี,   "การประยุกต์ใช้ ESP8266 สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยที่บ้าน ", Journal of Information Science and Technology, Vol.7, No.2 , pp.44-55.

 

 

 

 

 

 

Publication

Conferences

NCIT-2006 by KMUTT
NCIT-2008 by RSU
NCIT-2010 by KMITL
NCIT-2012 by MUT
NCIT-2013 by KMUTT
NCIT-2014 by DPU
NCIT-2015 by KMITL
NCIT-2016 by WU
NCIT-2017 by MU
NCIT-2018 by MSU

 

Manuscript Preparation Guide

The template for writing the paper is available for downloading. Length of the paper should be in between 6-12 pages of A4 size. Text should be typewritten or printed with double-spaced in 11-point of A4 white paper with margins of 1.5" for top, 1.25" for left, and 1" for bottom and right. All pages must be numbered sequentially. Here are some guidelines.

 

• Abstract length 100-200 words

• Introduction which talks about the problem and related research
• Materials and methods use for experimentation
• Results of the experiment
• Discussion and Conclusion

 

Please submit your paper in MS Word to jist@mut.ac.thAccepted papers will be reviewed by minimum 3 reviewers with "Accept" result.Volume / No. / Month: Volume 7 No 1, JAN - JUN 2017

Initial Submission Window (dd/mm/yyyy):
01/01/2017 - 30/04/2017

Submit Offline:
jist@mut.ac.th

Final Submission (dd/mm/yyyy):
15/06/2017 (Only Accepted Papers)
Volume / No. / Month: Volume 7 No 2, JUL - DEC 2017

Initial Submission Window (dd/mm/yyyy):
01/07/2017 - 30/10/2017

Submit Offline:
jist@mut.ac.th

Final Submission (dd/mm/yyyy):
15/12/2017 (Only Accepted Papers)Frequency: 2 No. Per Year