REVIEWERS

Reviewers:

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล, MUT

ดร. สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร, MUT

ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ , MUT

ดร. ภากร จูเหล็ง, MUT

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์, MUT

ผศ.ดร. หมัดอามีน หมันหลิน, MUT

พฤกษา ดวงผาสุข, MUT

สุรการ ดวงผาสุข, MUT

ผทัยเทพ สุขกระสันต์, MUT

สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว, MUT

ดร. เอกรัฐ รัฐกาญจน์, MUT

กบูร ทองทา, MUT

ศศิวิมล ฮงมา, MUT

โรจน์ปิติ ธรรมชูเวท, MUT

ดร.นันทิกา ปริญญาพล, DPU

ผศ.ดร. วรภัทร ไพรีเกรง, DPU

ผศ. ดร. ประจวบ วานิชชัชวาล, DPU

ผ.ศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง, DPU

ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ, DPU

ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา, DPU

รศ.ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ , DPU

เจษฎา ขจรฤทธิ์, DPU

รศ.ดร. นพพร โชติกกำธร, KMITL

รศ.ดร. วรพจน์ กรีสุระเดช, KMITL

รศ.ดร. อาริต ธรรมโน, KMITL

รศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย, KMITL

รศ.ดร. พรฤดี เนติโสภากุล, KMITL

รศ.ดร. สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล, KMITL

ผศ.ดร. ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์, KMITL

ผศ.ดร. โอฬาร วงศ์วิรัตน์, KMITL

ผศ.ดร. กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา, KMITL

ผศ.ดร. สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์, KMITL

ผศ.ดร. ธนิศา นุ่มนนท์, KMITL

ดร. สิงหะ ฉวีสุข, KMITL

ดร. นล เปรมัษเฐียร, KMITL

ดร. ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ, KMITL

ดร. ณฐพล พันธุวงศ์, KMITL

ดร. กิติ์สุชาต พสุภา, KMITL

ดร. กนกวรรณ อัจฉริยะชาญวณิช, KMITL

อ. พิชญพงษ์ ตันติกุล, KMITL

Assoc. Prof. Dr. Kittichai Lavangnananda, KMUTT

Dr. Vithida Chongsuphajaisiddhi, KMUTT

Asst.Prof.Dr. Pornchai Mongkolnam, KMUTT

Assoc.Prof.Dr. Wichian Chutimaskul, KMUTT

Dr. Umaporn Supasitthimethee, KMUTT

ผศ.ดร. สมชาย เล็กเจริญ, RSU

ผศ.ดร. โกวิท รพีพิศาล, RSU

ผศ.ดร. วศิณ ชูประยูร, RSU

ผศ.ดร. ศิริพร ศุภราทิตย์, RSU

ผศ.ดร. วุฒิพงษ์ ชินศรี, RSU

ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข, RSU

ดร.สมบูรณ์ เอนกฤทธิ์มงคล, RSU

ดร.มนฤทัย ระดีรมย์, RSU

ดร.กฤษฎา ศรีแพ้ว, RSU

ดร.วรทรรศน์ มาฆะศิรานนท์, RSU

ดร.เกียรติศักดิ์ ใหม่เจริญนุกูล, RSU

ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส, RSU

 

ดร. สุภาภรณ์ ใจรังสี, WU

ดร.ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล, TNI

ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร, TNI

ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต, TNI

ดร.ธงชัย แก้วกิริยา, TNI

ดร.ประมุข บุญเสี่ยง, TNI

ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์, BU

ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล, BU

ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา, BU

ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์, BU

ดร.อซีส นันทอมรพงศ์, PSU

ดร. แสงดาว วงค์สาย, PSU

ดร. วีระพงค์ เกิดสิน, PSU

ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร, PSU

ดร.รวี รัตนาคม, PSU

ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว, PSU

ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล, MSU

ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์, MSU

ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์, MSU

ดร.พัฒนพงษ์ ชมพูวิเศษ, MSU

ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ, MSU

ผศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ, MSU

ผศ.ดร.จารี ทองคำ, MSU

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์, SPU

ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย, SPU

ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ, SPU

ผศ.ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล, SPU

ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี, SPU

ดร.วสุวรรธน์ พงศ์ขจร, SPU

ผศ.ดร.ปริญญา สงวนสัตย์, PIM

ดร.วีรวุฒิ ทัฬหิกรรม, PIM

ดร.วสุธาน ตันบุญเฮง, PIM

ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน, PIM

ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร, PIM

Asst.Prof.Dr.Nattavee Utakrit, KMUTNB

Asst.Prof.Dr.Thippaya Chintakovid, KMUTNB

Dr.Maleerat Sodanil, KMUTNB

Dr.Montean Rattanasiriwongwut, KMUTNB

Dr.Sakchai Tangwannawit , KMUTNB

Dr.Nawaporn Wisitpongphan, KMUTNB

Asst.Prof.Dr. Pongpisit Wuttidittachotti, KMUTNB

Dr.Sunantha Sodsee, KMUTNB

Dr.Nalinpat Porrawatpreyakorn, KMUTNB

Dr.Mahasak Ketcham, KMUTNB

Dr.Pudsadee Boonrawd, KMUTNB

ผศ.ดร. อรรณพ หมั่นสกุล, TNI

ดร.โสภณ มงคลลักษมี, TNI

ดร.สุรชัย ทองแก้ว, SPU

ดร.ธนา สุขวารี, SPU

ดร. เพชร สัจจชลพันธ์, MU

ดร. ปวิตรา จิรวีรกูล, MU

ผศ.นนิดา สร้อยดอกสน, BU

ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร, PSU

ดร. วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์, MFU

ดร. สุภาภรณ์ ใจรังสี, WU

   

 

 

 

Publication

Conferences

NCIT-2006 by KMUTT
NCIT-2008 by RSU
NCIT-2010 by KMITL
NCIT-2012 by MUT
NCIT-2013 by KMUTT
NCIT-2014 by DPU
NCIT-2015 by KMITL
NCIT-2016 by WU
NCIT-2017 by MU
NCIT-2018 by MSU

 

Manuscript Preparation Guideline

The template for writing the paper is available for downloading. Length of the paper should be in between 6-12 pages of A4 size. Text should be typewritten or printed with double-spaced in 11-point of A4 white paper with margins of 1.5" for top, 1.25" for left, and 1" for bottom and right. All pages must be numbered sequentially. Here are some guidelines.

 

• Abstract length 100-200 words

• Introduction which talks about the problem and related research
• Materials and methods use for experimentation
• Results of the experiment
• Discussion and Conclusion

 

Please submit your paper in MS Word to jist@mut.ac.thAccepted papers will be reviewed by minimum 3 reviewers with "Accept" result.Volume / No. / Month: Volume 8 No 1, JAN - JUN 2018

Initial Submission Window (dd/mm/yyyy):
01/01/2018 - 30/04/2018

Submit Offline:
jist@mut.ac.th

Final Submission (dd/mm/yyyy):
15/06/2018 (Only Accepted Papers)
Volume / No. / Month: Volume 8 No 2, JUL - DEC 2018

Initial Submission Window (dd/mm/yyyy):
01/07/2018 - 30/10/2018

Submit Offline:
jist@mut.ac.th

Final Submission (dd/mm/yyyy):
15/12/2018 (Only Accepted Papers)Frequency: 2 No. Per Year